/revised 25 Jan 2015
/now 1245 labels listed
Svenska Postala Etiketter
Swedish Postal Labels

På denna sida avser SSPD försöka skapa en katalog över Svenska Postala Etiketter från begynnelsen omkring 1870 till Postens bolagisering 1 mars 1994. Etiketter definieras då som allt som utgivits av Postverket, avsett att klistras på postförsändelser. Undantag görs för frankotecken och adresskortssatser samt betalningskvitton som normalt inte var avsedda att anbringas på försändelser. Större pappersbitar avsedda att häftas vid försändelsen faller även utanför studien. Beträffande kort för mottagnigsbevis och lösenredovisning tas endast fästremsan med

Listningen sker i bokstavsordning efter etikettens text. Etiketter med endast nummer och etiketter endsat nummer+ortnamn avsedda för i huvudsak alla orter har samlats på slutet av listan. Etiketter med Bl-nummer överst listas alfabetiskt efter den egentliga texten

Detta är självklart en mycket omfattande studie och inledningsvis täcker listan endast en bråkdel av materialet. Alla är dock välkomna med bidrag och .jpg-bilder som tillför information. Inte minst litteraturhänvisningar är välkomna.

När Ni sänder in bilder bör dessa vara i 100 dpi och 100% .jpg. Tag bara en rätvänd bild på själva etiketten. Måste vi skära bort och rotera försämras bildkvaliten. Ange storlek i mm (både totalt och för själva trycket), exakt datum för användning samt om färgen på papperet är tryckt (då är baksidan i regel vit)

On this site SSPD will try to form a catalog over Swedish Postal Labels from the beginnig of their use around 1870 to 1 March 1994 when the Post Office became a limited company. Labels are here defined as everything the Post Office has issued intended to be glued at postal items, except for adhesive postage stamps, address card sets and some type of receipts normally not intentded to be affixed on postal items. Larger pieces of paper intended to be affixed by staples or needles are not included. For Return receipts and Cards for postage due payment only the affixing strip has been listed.

The labels ar listed in alphabetic order according to their text. Labels with only numbers and labels intended for several offices with number+office name and no other text are listed at the end of the list. Swedish letters Å, Ä and Ö are found after Z. Labels with Bl number at top ar listed in alfabetic order according to the main text

This is of course a very large study and at the beginnig only a small part of all labels known are included. However all are welcome to send us information and .jpg-scans which can be added to the study. Also informations about litterature references are of great interest.

When sending us images please use 100 dpi, 100% .jpg. Only scan the label as the image lose quality if we have to cut and rotate. Please indicate size, exact date of use and if paper colour is printed (back side is then normally white)

Till listorna/To the lists
A revised 20 Aug 2010
B revised 20 Aug 2010
C-D revised 10 Jul 2013
E revised 16 Aug 2010
Fa-Fä revised 2 Feb 2010
revised 11 Aug 2010
G-H revised 12 Mar 2010
I-K revised 20 Aug 2010
L revised 7 Feb 2010
M-O revised 11 Aug 2010
Pa-Postg revised 20 Aug 2010
Posth-Pö revised 6 Apr 2010
R revised 27 Jul 2010
S revised 9 Aug 2010
T revised 25 Jan 2015
U-Wrevised 20 Aug 2010
X-Ö, without print and numerals revised 9 Aug 2010

SSPD is most grateful to the following postal historians for their valuable contributions to this study: Anders Pleijel, Ulf Fogelberg, Kjell Arvidsson, Kjell Nilson, Bo Björk, Leif Bergman, Mats Edström, Patrik Larsson, Henrik Selsöe Sörensen, Staffan Karlsson, Anders Löthman, Mikael Petersson, Jan-Olov Edling, Gustaf Ankarcrona, Roland Daebel, Arne Forssén, Sören Eklöw, Malcolm Batty, Hans Obermüller, Åke Torkelstam, Ingvar Larsson, Bjarne Fohlmann, Erik Hamberg, Bengt Martinsson, Staffan Andersson, Ingmar Spykman, Lennart Pettersson, Hans von Euler, Gunnar Dahlstand, Giselher Naglitsch, Christer Jonasson, Gunnar Zetterman, Valter Skenhall