Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993, Uppsala

Försändelsen är fullt frankerad varför det förmodligen är någon form av tullhanteringsavgiftsom tagits ut som lösen. I Uppsala fanns en taxa för dragarpengar på paket på 30 öre som vid denna tid skulle ökas med 150 %, d.v.s totalt till 75 öre. Då likartade försändelser registrerats på Uppsala kan det antas att endast dragarpengar (och i detta fallet efter taxan för paket) har tagits ut då försändelsen inte påfördes någon tullavgift. Att endast tulletikettens övre del finns med indikerar att försändelsen kan ha öppnats och därför pakettaxan tillämpats. Giltighetstid 1.7.1965-21.1.1967