/uppdaterad 17 okt 2011
Färgade normalstämplar Länkar till förteckningen
A-G
H-K
L-R
S
T-Ö
Ångbåt och Järnväg

  Denna  förteckning över färgade normalstämplar är den första sedan den som finns i 1952 års stämpelhandbok. En färgad stämpel är en stämpel som inte är svart. De flesta färgade stämplar har tillkommit pga brist på svart stämpelfärg eller därför att tjänstemannen använt felaktig stämpeldyna, avsiktligt eller oavsiktligt. Ett undantag med avsiktligt färgad stämpel är de röda karantänstämplarna under förfilateliperioden.

Även om färgade stämplar är relativt sparsamt förekommande i stämpelfloran så visar det sig i tabellen att det är många olika stämplar som har förekommit färgade. Ett fåtal av de mindre postanstalterna som både öppnade och stängde under 1870-talet förekommer oftare med färgade stämplar än med svarta, t ex Thorskinge och Heagård. Vissa av de färgade stämplarna är uppenbart filatelistiskt gjorda, t ex flera av de sena ångbåtsstämplarna, dessa har ändå tagits fram men med en kommentar om detta. Däremot är det givetvis omöjligt att säga om en stämpel på ett löst frimärke från rätt period för avstämplingsdatumet är filatelistisk eller inte.

Det är svårt att ha en exakt gräns för när en stämpel ska tas upp i tabellen som färgad. Dels finns det många exempel på när det kan finnas rester av annan färg än svart i en avstämpling, och dels kan det vara svårt att se om en avstämpling är mörkt grön eller blå eller bara svart. Det är minst lika svårt att bestämma en stämpels färg som ett frimärkes. Det som kan göra det svårare är att om stämpeln är slagen på ett frimärke så uppfattas stämpelfärgen olika
beroende på frimärkets egna färg.

De stämpelfärger som är vanligast är blågrön, blå och blåviolett och många grå- och svartaktiga nyanser av grönt och blått. Däremot är röda och rent gröna stämplar ovanliga. De röda med undantag för Grisslehamns bågstämplar och Stockholms röda fyrkantstämplar vilka ändå för anses vara relativt lättfunna.

De moderna stämplarna har inte tagits med än så länge utan endast stämplar t.o.m. nst 58 har tagits med. Däremot finns även ambulerande post dvs järnvägs- och ångbåtspost med i förteckningen, men inte postombud och modern lantbrevbäring då dessa får räknas som moderna.

Eftersom det alltid är intressant för samlare att veta hurpass ovanligt någonting är, så har en raritetsgradering gjorts, graderingen är grundad på drygt 5000, förhoppningsvis ej dubblerade, stämpeldata, dvs förhoppningen är att samma avstämpling inte räknats flera gånger. Som framgår av tabellen är de flesta stämplar bara sporadiskt förekommande men det finns också några vanliga färgade stämplar, t ex Gnesta. Givetvis kommer raritetsgraderingen förändras allteftersom nya stämpeldata kommer fram och säkerligen kommer också många av de angivna tidsperioderna att förändras.

Alla uppgifter från samlarkollegor som kan komplettera tabellen tas tacksamt emot på email sspd@sastamps.se (gärna med .jpg-bild).

I den nu presenterade genomgången är endast stämplar på lösa frimärken eller "första" stämplar som sitter på frimärken eller ofrankerade försändelser med, dvs inga transit- eller ankomststämplar har tagits med, med undantag för förfilatelistämplar (dessa är oftast stämplade Grisslehamn för vidare befordran till Finland från kontinenten och Helsingborg för vid

Tabellen är indelad i följande kolumner:

- stämpel, ortnamn eller motsvarande för ambulerande post.

- normalstämpelnummer, ingen undertypindelning har gjorts, även om det ibland kan finnas flera olika, och den ena typen kan vara betydligt vanligare än den andra som t ex för Norrköpings fyrkantstämpel.

- färg, ett försök till färgangivelse, eftersom många noteringar är andrahandsuppgifter kan det vara svårt att veta om det bara finns en färg eller flera. Förhoppningsvis kan färgangivelserna bli mer korrekta med tiden.

- datum,  tidigaste och senaste kända datum. Är det ett mellanrum på ca 2 år mellan två kända datum har en uppdelning på flera intervall gjorts.

- raritetsgradering, en indelning enl RR = 1-2 kända, R5 3-5, R4 6-10, R3 11-25, R2 26-50, R1 51-100 R0 101 - - kommentar, eventuella kommentarer.