/revised 1 nov 2012
Swedish Postal History Society (SSPD)
Böcker och Litteratur
Books and Litterature

SSPDs publikation "Aktuellt om Posthistoria"

Hittils har 11 nummer kommit ut.

Det senast häftet kan beställas hos SSPD sekreterare Giselher Naglitsch, Neptunusbacken 1, SE 195 55 Märsta, Sweden.

(Telefonen är 08-591 155 14).

Senaste utgåva (nr 11) kostar 150 kr. Vissa tidigare nummer, så långt lagret räcker, kan även köpas för 50 kr. (Se närmare presentationer nedan)

"Aktuellt om Posthistoria" Vol. 11 (2012) can be ordered from the secretary. (Price SEK 150+postage).

Some earlier issues can still be delivered for SEK 50+postage.

"Aktuellt om Posthistoria" nr 11
Innehållet är enligt följande/in this issue:

Giselher Naglitsch: Posten till Upsala och Norrlanden

Lennart Ivarsson: Postverkets Aviseringsblanketter 1873- ca 1900

Staffan Ferdén: Brevpostförskott till utomnordiska länder före 1907

Tomas Karlsson och Per Gustafson:

Utrikes användning av Jubileumsbrevkortet från 1897

Per Gustafson och Tomas Karlsson:

Införandet av brevkort med delad adressida i Sverige

Samt:

Förteckning över författare och artiklar i tidigare utgåvor av

Aktuellt om Posthistoria och Skrifter och Meddelanden

---ooo---

PLU

PLU Postlägenheter till utlandet 1940-1945
Efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge i april 1940 var Sverige i stort sett inringat. Det fanns ett andninghål via Petsamo, men det varade bara tills Tyskland anföll Ryssland.

Sveriges postförbindelser med utlandet blev naturligvits därför starkt påverkade. Vilka förbindelser som var tillgängliga vid olika tidpunkter varierade naturligtvis med krigsläget.

Den 1 januari 1940 började Generalpoststyrelsen att utge “Postlägenheter till utlandet”. Dessa var till en början endast avsedda för tjänstebruk men kunde så småningom även fås som abonnemang. Priset för fjärde kvartalet 1945 var 50 öre.

Dessa cirkulär är en guldgruva för alla som är intresserade av posthistoria undet det andra värlskriget. Här finns uppgifter om


Det vill säga alla uppgifter som ska finnas i en posthistorisk samling.

Eftersom originalen i Postmuseums bibliotek håller på att sönderfalla i sina beståndsdelar har SSPD låtit scanna alla cirkulär. Detta har varit möjligt tack vare ekonomiskt stöd av två medlemmar.

De scannade cirkulären har nu utgivits i bokform, som print-on-demand. Boken är på 511 sidor och kostar 190kr + 72kr i porto.

Kontakta Staffan Karlsson på 08-580 12433 eller staffan.karlsson310@tele2.se
om Du vill köpa ett ex av boken

---ooo---

SSPDs publikation "Aktuellt om Posthistoria" Tidigare har 10 nummer kommit ut..
 

"Aktuellt om Posthistoria" nr 10
Innehållet är enligt följande/in this issue:

Ingvar Larsson: Postmästarens sportler

Lennart Linden: Lördagsutdelning 1978-1987

Staffan Karlsson: Allmämma säkerhetstjämnstens postkontroll under andra världskriget

Lennart Ivarsson: Gotland -ett särbehandlat brevportoområde

Erik Hamberg: Wärde-stämpling av rekommenderade försändelser till utlandet 1873-1882

samt Förteckning över författare och artiklar i tidigare utgåvor av Aktuellt om Posthistoria och Skrifter och Meddelanden
 

 "Aktuellt om Posthistoria" nr 9

Innehållet är enligt följande/in this issue:

Göran Linderoth: Parallellposterna i Sverige

Oddbjørn Solli: Fördubblat porto

Åke Rietz: Portosatser för lösenförsändelser under perioden 1874-1891

Lennart Kron: Posthistoriskt intressanta ångbåtsexpeditioner i Norrland

Kjell Arvidsson: 10 år med Nya Brevnätet och Inkjet
 

 "Aktuellt om Posthistoria" nr 8.

Innehållet består av sju olika posthistoriska artiklar. Jan Billgren redovisar assurerade försändelser till utlandet under 1900-talet. Han fullföljer därmed sin tidigare redovisning av perioden 1855-1925. Artikeln innehåller bland annat en komplett tabell över assuransavgifterna från 1925 till 2000. Försändelser från denna modernare tid är relativt sällsynta.

Jan-Olov Edling har gjort en detaljerad granskning av bestämmelserna för mottagningsbevis inom Sverige för perioden 1900-1922. Artikeln innehåller ett stort antal försändelser som illustrerar de täta förändringar som gjordes av världspostunionen under denna tidsperiod vad gällde mottagningsbevis.

Harry Hohndorf har uppdagat en ganska speciell postal händelse då engelsmännen under första världskriget stoppade paketposten från utlandet till Sverige. En spännande läsning om ett område där än så länge postala försändelser saknas.

Gordon Hughmark berättar om den särskilda parallella post mellan Kassel och Bremen som kung Fredrik I hade i egenskap av greve över tyska Hessen. Denna post hade inget att göra med den svenska posten även om dess namn var "Kungliga svenska furstliga Hessiska posten". Den upphörde mycket snart efter kungens/grevens död på 1750-talet.

Den postgång som har gått över Kvarken mellan Umeå och Vasa redovisas av Per-Erik Nilsson. Man kan konstatera att detta har varit en läglighetspost som aldrig har varit organiserad med kontinuerliga turer enligt tidtabell.

Läsaren får en medryckande beskrivning av en järnvägspostiljons vedermödor i Arne Ringboms artikel. Där beskrivs järnvägspostens start på 1860 talet, dess storhetstid under 1900-talet och avveckling på 1990-talet. Med fina exempel får man veta hur posten togs om hand på järnvägen och hur tågtidtabellen redovisade inte bara tågets avgång utan också vad som gällde för postgången.

Det rikt illustrerade häftet avslutas med en artikel om "Försummad och olycksdrabbad post fram till 1900". Leif Ruud visar hur post kunde skadas och förstöras genom brand, stöld, rån, fartygsförlisning m m och hur posten informerade adressaten om detta. Artikeln visar många fina exempel på försändelser som varit utsatta för denna typ av påverkan.
 
 

"Aktuellt om Posthistoria" Vol. 8 (2003)

In this issue the following articles are included:

Jan Billgren: Insurance fees to foreign countries 1925-2000

Jan-Olov Edling: Return receipts 1900-22

Harry Hohndorf: British reprisals against Swedish parcel mail during WWI

Gordon Hughmark:Swedish mail in the Duchy of Hessen during Fredrik I around 1750

Per-Erik Nilsson Mail connections over Kvarken (Umeå to Wasa)

Arne Ringbom. The work of a Travelling Post Office Clerk

Leif Ruud. Neglected mail and mail from disasters up to 1900
---ooo---
 

Aktuellt om Posthistoria nr 7
 I denna utgåva skriver Jan Billgren om några posthistoriskt och personhistoriskt intressanta dokument, Göran Elmborg om posten i Ydre härad, Lennart Lund om tidig ångbåtspost, Hans-Ove Aldenbrink om ångbåtspost på Vättern och Lennart Kron om postanstalter ombord på örlogsfartyg 1907-14. Ett anförande av Karl-Erik Stenberg om SSPDs tidiga historia återges även. Priset på Aktuellt om posthistoria nr 7 är 75 kr. Porto tillkommer./Aktuellt om Posthistoria no 7 (88 pages) has just been published and can be ordered from the secretary. In this issue the following articles are included: Jan Billgren: Some interesting postal and personal history items, Göran Elmborg: Mail in Ydre county, Lennart Lundh: Early Swedish steamship mail, Hans-Ove Aldenbrink: Steamship mail on Lake Vättern and Lennart Kron: Post offices on Naval ships 1907-1914.

---o---

Aktuellt om Posthistoria nr 6
 Följande ämnen behandlas i denna utgåva:
1 Paketpost från Schweiz via Sverige till Ryssland 1914-1918
2. Post i Södra Möre Härad
3.Kolerabrev från Preussen till Stockholm 1831
4. Taxor för brev till fältposten 1806-1814
5. Arbetsförhållanden för små postchefer
6. Jönköping-Gripenberg Järnväg
7. Borgholms Postkontor
Nr 1 är skriven på tyska och Nr 3 på engelska och de övriga på svenska.
The following subject are dealt with in this issue:
1. Parcel mail from Switzerland via Sweden to Russia during WWI.
2. Mail in South Möre County
3. Cholera letters from Prussia to Stockholm 1831
4. Letter postage to Field post offices 1806-1814
5. Working conditions for small postmasters
6. Jönköping-Gripenberg Railway
7. Borgholm Post office
No 1 is written in German and No 3 in English and the others in Swedish/
---o---

Aktuellt om Posthistoria Vol 5 (slutsåld/sold out)

Ett bankövertryck 1922, Sören Andersson

Svenska fältpostkontor i utlandet, Richard Bodin

Revidering av postförskottsqvittoblanketterna 1873-1900, Lennart Ivarsson

Tidig svensk paketpostföring och diligenstrafik, Ingvar Larsson

Några anteckningar om postgången mellan Sverige och Finland under Krimkrigets dagar, Karl-Erik Stenberg & Henrik Wirzenius

Aktuellt om Posthistoria Vol 4

Portodelningen i pakettrafiken med Norge 1878-1917, Sören Andersson

Vad ett parti tjänstebrevkort kan innehålla,  Jan Billgren

Brevet som ledde till N.L. i Stockholm, Sören Eklöw

Postverkets qvitto-blanketter 1873-ca. 1900, Lennart Ivarsson

Det tidigaste adressbrevet till postförskottspaket,  Anker Jönsson

Kronostämplarna, Göran Linderoth

S-försändelse eller söndagsbrev, Knut Norborg

När brevhemligheten inte skyddas, Harry Salomon

Några särlingar bland svenska maskinstämplade försändelser, Owe Svahn

Aktuellt om Posthistoria Vol 3

Handskriftsnoteringar på brev till och från utlandet åren 1855-1894, Jan Billgren

Lösbrevens historia, Jan Billgren

Några ören hit eller dit... , Arne Forssén

Porto för inrikes tidningskorsband under perioden 1877 till 1919, Mats Gustafsson

Svenska paketpostetiketter före 1894,  Erik Hamberg

De försvunna postförskottsreversalerna, Erik Hamberg

Sveriges postförbindelser under Gulfkrisen 1990-1991, Ingemar Wågerman

Aktuellt om Posthistoria Vol 2

Utrikes tariffpaket 1885-1920,Sören Andersson

Expressförsändelser åren 1864-1922, Jan Billgren

Fribrevstämplar i Stockholm under perioden 1830 till 1873, Mats Gustafsson

Svenska brevstämplar i Hamburg, Wolfgang Löhrich

Inskeppningsavier, Ingemar Wågerman

Filatelistisk kannibalism, Sven Åhman

Aktuellt om Posthistoria Vol 1 (slutsåld/sold out)

Försändelser med mottagningsbevis, Jan Billgren

Inrikes paketavier - mitt samlingsområde,  Yngve Eriksson

Varför trycktes 55 och 80 öres valörerna av Gustav V i medaljong?, Sven-Börje Ewers

Poststämplarna under den andra Stralsundperioden,  Wolfgang Löhrich

Ångbåtspost,  Armand Månsson

Lunds postförbindelser med sin omvärld 1771-1816, Knut Norborg

Lokalbrefkontoret 1855-1856, Karl-Erik Stenberg

Lokalbrevbäringen i Stockholm året 1862, Karl-Erik Stenberg