Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993

Försändelsen är fullt frankerad från Israel varför det förmodligen är någon form av tullhanteringsavgiftsom tagits ut som lösen. I Uppsala fanns en gammal taxa för dragarpengar på brevförsändelser på 15 öre som vid denna tid skulle ökas med 70 %, d.v.s totalt 25.5 öre. Då ett likartat brev registrerats på Uppsala 1967 kan det antas att endast dragarpengar har tagits ut då brevet inte påfördes någon tullavgift, och att man inte systematiskt följde upp de procenttillägg som gjordes på dragartaxan.