Svenska Aerogram.
 
 

Jag vill med dessa rader och bilder visa aerogram ur ett bredare och mer mångfacetterat perspektiv än gängse formen av Första Flygförsändelser. Upprinnelsen till denna syn är väl att härleda till när jag på tidigt 50-tal själv skulle skriva mitt första aerogram med reservoarpenna. Många år senare kom en del av dessa aerogram åter. Grunden till en samling var lagd och därmed spänningen att se hur många olika former av tryck det fanns. Postala regler och användarnas uppfinningsrikedom, när det gäller i vilka sammanhang man med fördel kunde använda själva grundkonceptet, har efterhand utökat samlingen.

Inledning.
 
 

Enligt Kungl Generalpoststyrelsens cirkulär nr 40 från den 9 augusti 1920 införs tilläggsporto för brev per 20 gram så kallat luftporto på 20 öre. Luftposten kantades av försök och prov under 20-talet. Under 30-talet blev luftposten etablerad över stora delar av världen. Postmängden ökade och 5 grams intervaller för portoberäkningen införs, vilket snabbt resulterar i att tunna kuvert och brevpapper såg dagens ljus. De första helsakerna som var avsedda endast för luftpost framställs. Under andra världskriget kommer de första hopvikbara arken med klisterkant och påtryckt porto bland annat England och en del av kolonierna. Från 1 januari 1947 slopas luftposttillägget från Sverige till USA om försändelsen var noterad "5 g", ingen luftpostetikett behövdes. Enligt Ändring nr 3, gällande från 1 januari 1947 enligt cirkulär 125/46.

Den 29 april 1947 gav USA:s postförvaltning ut ett airlettersheet med portopåtryck 10 cent, med gummerade flikar och information om att detta porto gällde flygbefordran över hela världen under förutsättning att inget annat låg inuti försändelsen. Detta är det första exemplet som har hittats av en försändelse som uppfyller alla de regler som svenska postverket införde hösten 1949 i och med det första svenska aerogrammets tillkomst. Konstigt nog har det inte gått att finna några noteringar om Aerogram i Postkongressens handlingar från sommaren 1947.

Det följande är i huvudsak ägnat åt de svenska aerogrammen utan portopåtryck 1949-70. De av Posten utgivna aerogram med portopåtryck från 1968 till 1992 är utförligt behandlat i boken Nordens Aerogram av Ulla Lindberg och faller i huvudsak utanför projektets tidsramar 1920-70.
 
 

Svenska aerogram utan portopåtryck.
 
 

I Sverige införs försändelseslaget Aerogram 1949-10-09. I Kungliga Generalpoststyrelsens Cirkulär nr 47, 20 september 1949, angavs att "ett särskilt slag av luftpostbrev, sk aerogram, vilka kommer att befordras med luftpost till alla länder i världen, utan att någon tilläggsavgift för luftbefordring behöver erläggas. Aerogrammens vikt har begränsats till högst 2,5 gram. De kommer att t.v. tillverkas av enskilda företag och försäljas i den allmänna handeln (ej av postverket). De skola i vanlig ordning frimärkas eller frankostämplas för postavgiften."


Bild 1. Första Dags Aerogram med text på franska från dåvarande Generaldirektören Erik Swartling. (beskuret nertill).


Utseendet för ett svenskt aerogram regleras i den efterföljande texten:
 
 

"Aerogrammen består av ett tunt, på särskilt sätt anordnat brevpapper, som, när det viks och igenklistras, får formen av ett tillslutet brev. Tillslutningen sker medelst en gummerad klaff. Adress sidans utseende efter vikning och tillslutning framgår av ovanstående i förminskad skala utförda avbildning. Vikningen skall ske på det sätt, som den schematiska teckningen på omstående sida visar.

 Aerogrammen skola på adress sidan vara försedda med tryck av den lydelse, som framgår av avbildningen. Diarienumret för Generalpoststyrelsens godkännande växlar dock med det tillverkande företaget. I övre högra hörnet finns en portoruta med texten "PORTO 30 ÖRE" vilken dock inte är obligatorisk. Beträffande placeringen av texten på adress sidan ävensom i fråga om randtrycket ha tillverkarna erhållit en viss frihet. Även i dessa hänseenden kunna alltså avvikelser från avbildningen förekomma.

På baksidan skall finnas med tryck angiven plats för avsändare och texten "Befordras icke som aerogram, om något lägges inuti.

Aerogrammen äro närmast att användas i förbindelse med utomeuropeiska länder och icke-nordiska länder i Europa. I enlighet härmed har på aerogrammen angivits, att postavgiften utgör 30 öre. Något hinder att sända aerogram till de nordiska länderna och även inom Sverige föreligger emellertid icke. För befordran till Danmark, Finland, Island och Norge samt inom Sverige utgör portot 20 öre (vid lokalbefordran 15 öre). Då emellertid sådan befordran torde komma att ske endast i undantagsfall, har det icke ansett erforderligt att angiva dessa lägre avgifter på aerogrammen.

 Avsändare av aerogram äger att mot erläggande av vederbörlig avgift begära rekommendation, mottagningsbevis och expressutdelning (i den mån adresslandet så medger). Den viktökning som förorsakas av mottagningsbevis, medför ingen höjning av själva befordringsavgiften.
 Bild 2. Rekommenderat aerogram med MottagningsBevis "Avis de Reception" till USA. Mycket ovanlig kombination av tilläggstjänster. 30 öre för aerogram, 25 öre för Rek. och 25 öre för MB, totalt 80 öre, stämplat Göteborg 1950-04-18.


Endast sådana aerogram, som godkänts av Generalpoststyrelsen och äro försedda med uppgift härom, innefattande vederbörligt diarienummer för godkännandet, befordras med luftpost i enlighet med vad som här angivits. Påträffas som aerogram betecknade försändelser, vilka saknar föreskriven uppgift om godkännande eller i annat avseende icke uppfyller ovan angivna villkor, skall förhållandet anmälas till Generalpoststyrelsens III byrå. Sådan försändelse skall behandlas som brev i allmänhet.

 Därest avsändaren lägger något inuti aerogrammet, befordras detta icke såsom aerogram utan i den ordning, som gäller för brev i allmänhet.

 Aerogrammen behöver ej kontrollvägas, såvida icke någon särskild anledning därtill anses föreligga. De behöva icke heller förses med någon anteckning om vikten."

 Förstadagsaerogram.
 

Enligt överenskommelse med tillverkarna skulle inte aerogrammen säljas till allmänheten före den 8 oktober 1949. De fick inte mottagas för postbehandling förrän den 9 oktober. De som önskade få aerogrammen stämplade med en särskild stämpel, innehållande texten "Svenska aerogram med flyg utan tillägg. Första dagen", jämte en fransk eller engelsk översättning av denna text. För att få stämpeln skulle aerogrammen sändas in i frankerade ytterkuvert till Postverkets Frankoteckenexpedition för samlare (PFFS), Stockholm 1.

Av nedanstående godkända tillverkare har endast de 3 förstnämnda framställts i tid för att hinna bli förstadagsstämplade.

 Samtidigt påpekas att även Danmark, Finland, Island och Norge kommer att införa aerogram för befordran utan tilläggsavgift den 9 oktober 1949. (III 1289.49). Trots detta påstående, så gav Norge ut sitt första aerogram redan den 30 april 1948!
 
 

Godkända tillverkare.
 
 

Följande tillverkare blev godkända av Kungl. Generalpoststyrelsens III byrå:
 
 

1683.49 Cirkulär 47, 20 september 1949. A/B Sture Ljungdahl & Co, Nybro.

 1733.49 Cirkulär 47, 20 september 1949. Lithografiska Aktiebolaget, Norrköping (Esselte Pac A/B fr. o. m. år 1963).

 2055.49 Cirkulär 51:8, 4 oktober 1949. Johnson Hill A/B, Örebro.

 2188.49 Cirkulär 58:1, 1 november 1949. K/B Oskarshamns Kuvertfabrik, Friberg & Co, Oskarshamn.
 
 

Ljungdahls aerogram är utan konkurrens största tillverkaren, följt av Lithografiska och sedan Johnson Hill. Aerogram från Oskarshamns Kuvertfabrik är ovanliga och bruksanvända är mycket få kända bland samlare.
 Bild 3. Aerogram från K/B Oskarshamns Kuvertfabrik med tilltryck för Park Avenue Hotel i Göteborg i rött. Avsändare på svenska, engelska respektive spanska. En ovanlig bruksförsändelse.

Kompletteringar 1949.
 
 

En ny affisch, "Aerogram", kommer att utsändas till postkontoren och postexpeditionerna inom de närmaste dagarna. Affischen skall uppsättas på lämplig plats i allmänhetens avdelning, kan man läsa om i cirkulär 51:7, 4 oktober 1949.

 I cirkulär nr 53:3 från den 18 oktober 1949 nämns att avsändartrycket kan bestå av ordet "Avsändare" med komplettering av ett eller flera främmande språk, eller så kunde detta tryck helt utelämnas, om avsändarbeteckning fanns på framsidan. Exempel på detta finns på aerogram som försetts med firmanamnet på framsidan eller baksidan av aerogrammet. Övrigt tryck som "Öppnas här" på tillslutningsklaffen är inte reglerad i något cirkulär.

Sista kompletteringen kom i cirkulär nr 68:2, 29 december 1949 "För kännedom meddelas att aerogram – såväl svenska aerogram som aerogram från annat nordiskt land – vid eftersändning från Sverige till utlandet skola befordras luftledes såsom aerogram. Någon tilläggsavgift för ifrågavarande flygbefordran skall således icke upptagas och luftpostbeteckningen icke överstrykas.
 
 

Portohöjningen 1/6 1952.
 
 

När portot för aerogram höjs sommaren 1952 från 30 öre till 40 öre så ändrar en del av tillverkarna också texten på framsidan av aerogrammen så att "30 öre" utgår både i Portorutan och i "Godkänt av…..". Detta är inte reglerat i något cirkulär. Posten genomför en omfattande kontroll av aerogramportot under sensommaren 1952, varför lösenbelagda försändelser är relativt vanliga från denna kontroll.
 
 

1954-års nya utseende av flygpostetiketten.
 
 

I cirkulär 24:5 från maj 1954 finns följande text: Med ändring i viss mån av gällande bestämmelser angående aerograms utseende (brevtaxan, s. 22-23) har Generalpoststyrelsen bestämt, att aerogram skola vara försedda med följande obligatoriska tryckta uppgifter.

 På adressidan: Överst till vänster ordet "AEROGRAM" samt därunder beteckningen
 Bild 4. Motsvarande etikett blankett 174 med tryckdatum i Febr. 53.


flygpost Par avion inom ram mot mörkblå botten.

På fliken: texten: "Öppnas här". Denna text kan ersättas eller kompletteras med en översättning till ett eller flera främmande språk. På baksidan: Ordet "Avsändare", vilket kan ersättas eller kompletteras med översättning till ett eller flera främmande språk. Inom en ram, som anbringas på baksidans nedre del, skall dessutom vara tryckt texten "Flygbefordras över hela världen utan tilläggsavgift. Befordras icke som aerogram, om något lägges inuti." samt under ramen texten "Godkänt av Kungl. Generalpoststyrelsen". (Kungl. Poststyrelsen från 1965-1974). Generalpoststyrelsen vill särskilt framhålla, att något diarienummer för styrelsens beslut om godkännande i fortsättningen icke kommer att anges på aerogrammen.De ändrade bestämmelserna komma att iakttagas vid nytillverkning av aerogram. Aerogram i tidigare utförande få användas, så länge upplagorna räcka. (Fb 1136.53.)
 
 

Nordiska aerogram.
 
 

I cirkulär nr 16:8 1955 står att enligt överenskommelse mellan de nordiska länderna må aerogram, som tillverkats i dessa länder, avlämnas för befordran såsom aerogram även i annat nordiskt land än tillverkningslandet. Såsom förutsättning härför gäller, att de äro försedda med påtryck om att de är godkända av tillverkningslandets postförvaltning samt att de frankerats med inlämningslandets frimärken eller med i inlämningslandet godkänd frankostämplingsmaskin.
 
 

Världspostkongressen i Ottawa 1957.
 
 

Vid Världspostkongressen i Ottawa avslöts den 3 oktober 1957 följande av Sverige biträdda postfördrag med tillhörande expeditionsreglementen vilka skulle tillämpas fr.o.m. den 1 april 1959 enligt Kungl. Generalpoststyrelsens cirkulär 17 mars 1959 nr 77.

 På aerogram, som icke uppfyller villkoren för detta försändelseslag, överstrykes aerogram-beteckningen med två kraftiga tvärstreck före vidaresändandet.


Bild 5. Genom att stryka över ordet Aerogram och skriva "5 gr" har avsändaren skapat en försändelse som kunde innehålla ett löst papper, i detta fall en prislista. Samma porto för Aerogram som för 5 gr brev till USA. Avsändaren visar verkligen hur man kunde tolka reglerna på bästa sätt.


Katalogisering av svenska aerogram utan valör.
 
 

Den som vill fördjupa sin samling kan med fördel lägga upp samlingen enligt Bertil Fundelius utmärkta artikel i Bältesspännaren nr 1 1984. Samlingsområdet innehåller många olika utföranden, en del är kända i litet antal eller inte ens kända i vanligt begagnat skick. Svenska Amerika Linjen har t ex en del specialtryckta aerogram i små serier. Privata tilltryck ger ytterligare en dimension till samlingen.

Förenklad katalogisering av Svenska aerogram utan portopåtryck 1949-1970.
 
 

A/B Sture Ljungdahls & Co, Nybro 1683.49

Jag har delat upp Ljungdahls produktion i 3 delar, varav de två första är i brevkortsformat 137 x 90 mm. Andra delen är helt ägnad Svenska Amerika Linjens special aerogram. Tredje delen är i format 182 x 100 och kommer först 1976 varför de faller utanför ramen för denna redovisning.
 
 
Nr Känd från Text flygetikett Portoruta Avsändarebet. Tryckeri Godkänt av …. Från vän.
1 1949-10-09 Par Avion Luftpost 30öre Avsändare: 16 mm Blå/gul/b
2 1949-12-13 Par Avion Luftpost Saknas Avsändare: 16 mm Blå/gul/b
3 1949-12-13 Par Avion Luftpost Saknas Omv. Sender 16 mm Blå/gul/b
4 1951-02-08 Luftpost Par Avion Saknas Sender … 15 mm Blå/gul/b
5 1952-01-15 Luftpost Par Avion Saknas Sender … 20 mm Blå/gul/b
6 1954-06-06 Luftpost Par Avion Saknas Sender … 17 mm Blå/gul/b
7 1955-10-07 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 17 mm Kungl. Generalpoststyrelsen Blå/gul/b
8 1955-06-10 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 17 mm Kungl. Generalpoststyrelsen Gul/blå/g
9 1965-06-01 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 11 mm Kungl. Poststyrelsen Gul/blå/g
10 1967-01-12 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 17 mm Kungl. Poststyrelsen Gul/blå/g
11 1967-12-16 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 21 mm Poststyrelsen Gul/blå/g
12 1969-05-14 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 17 mm Poststyrelsen Gul/blå/g
13 1972-04-11 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 17 mm Poststyrelsen Blå/gul/b
14 1971-07-30 Flygpost Par Avion Brevporto Avsändare … 21 mm Poststyrelsen Blå/gul/b

A/B Sture Ljungdahls & Co, Nybro 1683.49, framtagna för Svenska Amerika Linjen.
 
 

Nr Känd från Text Flygetikett Portoruta Baksidestryck Tryckeri Emblem+insidestext Från vän.
21 1963-04-14 Flygpost Par Avion Letter postage Rak vänst.marg. 17 mm Saknas Blå/gul/b
22 1964-04-18 Flygpost Par Avion Letter postage Rak vänst.marg. 17 mm On board ms Kungsholm Blå/gul/b
23 1965-03-06 Flygpost Par Avion Letter postage Rak vänst.marg. 17 mm On board ms Gripsholm Blå/gul/b
24 1966-12-23 Flygpost Par Avion Letter postage Ojämn v. m. 17 mm On board ms Kungsholm Gul/blå/g
25 1967-08-13 Flygpost Par Avion Letter postage Ojämn v. m. 17 mm On board ms Gripsholm Gul/blå/g
26 1970-01-13 Flygpost Par Avion Letter postage Ojämn v. m. 17 mm On board ms Kungsholm Blå/gul/b
27 1974-07-03 Flygpost Par Avion Letter postage Ojämn v. m. 21 mm On board ms Blå/gul/b


Bild 6. Specialtryckt Aerogram för Svenska Amerika Linjen av Ljungdahls Nybro. Observera att all text är på engelska eller börjar med engelsk text. Nummer 22 i förteckningen, med rak vänstermarginal i baksidestrycket. Frankerad med Francotyp M/65 Lic nr 40002. Reklamtext: Posted omboard South seas, far East and the Pacific. Samt bild av M/S Kungsholm från sidan.


Lithografiska Aktiebolaget, Norrköping, 1733.49 / Esselte Pac
 
 
Nr Känd från Text Flygetikett Portoruta Avsändarbet. Tryckeri Utsidan/insidan Anmärkning
51 1949-10-09 Luftpost Par Avion Porto 30 öre Avsändare: Saknas Diago./randig Sidoflikar bara 52mm
52 1951-04-28 Luftpost Par Avion Porto 30 öre Avsändare: Saknas Diago./randig Sidoflickar 65mm
53 1950-03-10 Luftpost Par Avion Porto 30 öre Sender/… Lithogr… Diago./randig
54 1951-02-19 Luftpost Par Avion Saknas Saknas Lithogr… Diago/slät grå
55 1954-08-28 Luftpost Par Avion Brev-porto Saknas Lithogr... Diago/slät grå
56 1954-03-03 Luftpost Par Avion Brev-porto Sender/… Lithogr… Diago/randig
57 1956-02-09 Flygpost Par Avion Brev-porto Sender/… Lithogr… Diago./randig Kungl. Generlpostst….
58 1957-11-26 Flygpost Par Avion Saknas Sender/… Lithogr… Diago/slät grå Kungl. Generalpostst….
59 1957-02-24 Flygpost Par Avion Brev-porto Sender/… Lithogr… Textil/randig Kungl. Generalpostst…
60 1957-02-24 Flygpost Par Avion Saknas Sender/… Lithogr… Textil/slät grå Kungl. Generalpostst…
61 1960-01-04 Flygpost Par Avion Letter postage Sender Lithogr… Textil/randig The Swedish Post O. B.

 Swedish American Line

62 1964-03-16 Flygport Par Avion Brev-porto Sender/… Esselte Pac Textil/randig Kungl. Generalpostst…
63 1968-02-19 Flygpost Par Avion Brev-porto Sender/… Esselte Pac Textil/randig  Kungl. Poststyrelsen
64 1971-12-02 Flygpost Par Avion Saknas Saknas Saknas Textil/slät gul Saknas!


Bild 7. Lithografiska var först ut med aerogram för SAL, nr 61 i förteckningen. Här i form av ett Maxi-Aerogram! Formulär SAL, frankerat med 40 öre Gripsholm som motiv och dessutom stämplat Posted omboard M/S Gripsholm 1960-02-12, samt bruksanvänt av en i besättningen.


Johnson Hill A/B, Örebro, 2055.49
 
 
Nr Känd från Text Flygetikett Portoruta Avsändarbet. Tryckeri Utsidan/insidan Anmärkning
71 1949-10-09 Luftpost Par Avion Porto 30 öre Avsändare: 21 mm Slät/slät
72 1950-12-20 Luftpost Par Avion Porto 30 öre Avs.:Exped. 21 mm Slät/slät
73 1951-04-21 Luftpost Par Avion Porto 30 öre Avs.:Exped. 16 mm Slät/slät
74 1953-03-17 Luftpost Par Avion Brev-porto Avs./Exped. 16 mm Rutor./kors.linjer 4-delat format!


Bild 8. Johnson Hill A/B aerogram som är 4-delat, dvs som ett engelskt aerogram. Nr 74 i förteckningen. Sänt till Australien, eftersänt med bl a röd Dead Letter stämpel på framsidan.
K/B Oskarshamns Kuvertfabrik, Friberg & Co, Oskarshamn, 2188.49
 
 
Nr Känd från Text Flygetikett Protoruta Avsändarbet. Tryckeri Utsidan/insidan Anmärkning
81 1950-07-18 Par Avion Luftpost Porto 30 öre Avsändare:... Saknas! Slät/slät 3 språkig avsändarbet.!

Portopåtryck 1968.
 

I Kungliga Poststyrelsens Allmänna Cirkulär nr 214 kungörs att Aerogram med påtryck 70 öre kommer att säljas från och med 4 juni 1968. Aerogrammen säljs i förpackning om 5 stycken med ett försäljningspris på 4 kronor. Därmed fanns två typer av aerogram på den svenska marknaden, utan respektive med portopåtryck.
 
 

Portotaxor.
 
 

Övriga världen.
 
 Från  Till  Grundporto  Tillägg. Rekom.  Tillägg. Express Tillägg. Mott.bevis
1949-10-09 1951-05-31 30 öre  + 25 öre  +60 öre +25 öre
1951-06-01  1952-05-31  30 öre  +40 öre  +60 öre  +25 öre
1952-06-01 1957-06-30  40 öre +40 öre  +60 öre +25 öre
1957-07-01  1962-06-30  40 öre  +50 öre  +60 öre  +30 öre
1962-07-01  1964-06-30  50 öre  +70 öre  +70 öre  +35 öre
1964-07-01  1966-12-30  60 öre  +100 öre  +100 öre  +50 öre
1967-01-01 1969-02-28  70 öre  +140 öre  +140 öre +70 öre
 1969-03-01 1971-06-30 70 öre  +200 öre  +250 öre +70 öre

 Hur läser man denna tabell? Gå in på datum samt lägg till eventuell/a tilläggstjänster.
 

Inrikes och nordiskt.
 
 Från  Till  Grundporto  Tillägg.  Rekom.  Tillägg. Express  Tillägg.  Mott.bevis
 1949-10-09 1951-05-31 20 öre + 25 öre +40 öre +20 öre
1951-06-01 1957-06-30 25 öre +40 öre +40 öre +25 öre
1957-07-01 1962-06-30 30 öre  +50 öre  +60 öre +30 öre
1962-07-01 1964-06-30 35 öre +70 öre +70 öre +35 öre
1964-07-01 1966-12-30 40 öre +100 öre +100 öre +50 öre
1967-01-01 1969-02-28 45 öre +140 öre +140 öre +70 öre
1969-03-01 1971-06-30 55 öre +200 öre +250 öre +70 öre

Lokal.
 
 
 Från  Till  Grundporto  Tillägg.  Rekom.  Tillägg. Express  Tillägg.  Mott.bevis
 1949-10-09 1951-05-31 15 öre + 25 öre +40 öre +20 öre

Från 1951-06-01 slopas lokalportot helt..
 Bild 9. Svenska aerogram som använts från utlandet, är ett udda område. Här ett tryckt formulär för att hålla ordning på alla fartygsbibliotek. Sänt från Kuwait och eftersänt till Stadsbiblioteket i Göteborg.

Gunnar Dahlstrand
 
 

Litteratur;

Poststadga från UPU kongressen i Paris 1947, Bryssel 1952, Ottawa 1957 och Wien 1964.
Kungl. Generalpoststyrelsens Cirkulär, 1920 – 1969.
Anteckningar till Allmänna Poststadgan, Grape 1955.

 Portotabell i fickformat under 60-80-talet.

 Facit Postal VII Ortstämplar & Posthistoria. Facit Förlags AB.
Värdelösa aerogram av Bertil Fundelius, Bältespännaren, Organ för samlarföreningen Bältespännarna, Nummer 1 1984.

 Nordens Aerogram av Ulla Lindberg 1983. SFF Specialhandbok nr 17.

 Flygporton 1920-1992 av Karin Svahn Postmuseum Stockholm

 Aerogram 1949 Off. förelöpare till Postverkets egna aerogram 1968 av G. Lindman, Svensk Filatelistisk Tidskrift 1982 Nr 6 Sida 416-420.